Pri­ma­te­nes slekts­tre

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Vi stam­mer ver­ken fra sjim­pan­ser el­ler men­neske­aper, men de er våre nær­mes­te, le­ven­de slekt­nin­ger.

Le­mu­rer

Le­mu­rer, lori­ser og pot­to­er brøt ut fra de and­re pri­ma­te­ne for ca. 60 mil­lio­ner år si­den, og de har fort­satt å ut­vik­le seg si­den.

Fel­les stam­far

Utryd­del­se

Det fan­tes spø­kel­ses­a­per i hele ver­den, men nå er det bare noen få ar­ter igjen. Alle le­ver i Asia. Alle skjæ­rings­punk­ter i tre­et re­pre­sen­te­rer en fel­les stam­far, dvs. én art som ut­vik­let seg til to el­ler fle­re nye ar­ter.

Nær­mes­te slekt­nin­ger

Vi er nær­mest be­slek­tet med sjim­pan­ser og dverg­sjim­pan­ser.

Øs­ta­per

Ge­o­gra­fisk iso­lert

Ves­ta­pe­ne fin­nes i Mel­lom- og Sør-Ame­ri­ka, mens østa­pe­ne fin­nes i Afrika og Asia.

Ikke ale­ne

Vi blir ofte fram­stilt ale­ne på vår grein av tre­et, men det fan­tes and­re men­neske­lik­nen­de ar­ter som nå er ut­ryd­det.

Vi er i slekt med de and­re pri­ma­te­ne, men stam­mer ikke fra dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.