DU KAN IKKE TES­TE EVO­LU­SJO­NEN

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Det skjer så lang­somt at det er umu­lig å be­vi­se.

Evo­lu­sjo­nen skjer van­lig­vis over man­ge mil­lio­ner år, og selv med man­ge men­nes­ke­li­ge livs­ti­der kan vi ikke drøm­me om å få se noe så dra­ma­tisk som di­no­sau­rer som ut­vik­ler seg til fug­ler. Pro­ble­met med spo­ring av evo­lu­sjo­nen er at de gen­etis­ke end­rin­ge­ne må over­fø­res via man­ge ge­ne­ra­sjo­ner før de blir ty­de­li­ge. Hvis dyr le­ver len­ge, er det vans­ke­lig å se dem ut­vik­le seg foran øyne­ne våre. Men det be­tyr ikke at vi ikke kan føl­ge med på evo­lu­sjo­nen i sann­tid.

Un­der den in­du­stri­el­le re­vo­lu­sjo­nen gikk Stor­bri­tan­nia gjen­nom en pe­rio­de med ras­ke miljø­for­and­rin­ger. Fab­rik­ke­ne spyd­de ut sot som la seg på trær­ne. Bjørkel­urve­må­le­ren had­de tid­li­ge­re brukt bjørke­trær­ne til ka­mu­fla­sje, og det var en for­del å være lys­sprag­let, si­den mørk­s­prag­le­de som­mer­fug­ler ikke gikk i ett med bjørke­stam­men. Dis­se ble raskt fan­get og spist av fug­ler. Men da so­tet la seg, var det en for­del å være mørk. An­tal­let mør­ke bjørkel­urve­må­le­re økte raskt etter hvert som de over­lev­de og vi­dere­før­te den­ne nyt­ti­ge gen­etis­ke egen­ska­pen.

Du kan også få et ak­tu­ellt ek­sem­pel: Vi har si­mu­lert evo­lu­sjo­nen med hun­der i fle­re hund­re år. Vi vel­ger de egen­ska­pe­ne vi li­ker, og av­ler kun hun­der som har dis­se. Spor­hun­der blir valgt på grunn av lukte­sans og syn, gje­ter­hun­der blir av­let fram med to lag pels som be­skyt­ter mot vær og vind, og vi fore­trek­ker en bull­dogg med flat snu­te. Slik men­neske­skapt hunde­evo­lu­sjon skjer frem­de­les, og for å se virk­nin­ge­ne i prak­sis tren­ger du bare å se på alle helse­pro­ble­me­ne en­kel­te rase­hun­der har ut­vik­let.

Se­lek­tiv avl har skapt man­ge uli­ke hunde­ra­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.