Evo­lu­sjon i prak­sis

In­sek­ter og mik­ro­ber re­pro­du­se­rer seg så raskt at det er lett å se hvor­dan de ut­vik­ler seg i la­bo­ra­to­ri­et.

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Ba­nan­flu­er

En sverm ba­nan­flu­er sam­les. De er av sam­me art, men har noen gen­etis­ke va­ria­sjo­ner.

Maltose

Sti­vel­se

Halve sver­men set­tes i et bur med mat ba­sert på sti­vel­se. Den and­re halv­par­ten set­tes i et bur med mat ba­sert på maltose (malt­suk­ker).

Ad­skil­lel­se

Flu­ene hol­des ad­skilt i fle­re ge­ne­ra­sjo­ner, en etter­lik­ning av ge­o­gra­fisk ad­skil­lel­se i na­tu­ren.

Gjen­syn

Når de to sver­me­ne set­tes sam­men igjen, fore­trek­ker maltose­flu­ene å pare seg med and­re maltose­flu­er. Det sam­me skjer med sti­vel­ses­flu­ene. Det­te er et tid­lig sta­di­um av flu­enes ut­vik­ling mot to uli­ke ar­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.