ALT ER EN TIL­PAS­NING

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Alle egenskaper har et ut­vik­lings­mes­sig for­mål.

Man­ge tror at det er en his­to­rie bak alle egenskaper, men det er ikke alt som er en evo­lu­sjons­til­pas­ning. Mye av det du ser i dag, skjed­de ved en til­fel­dig­het el­ler som en føl­ge av noe an­net som vis­te seg å være nyt­tig. And­re ting er bare res­ter av egenskaper som vi ikke tren­ger len­ger. Evo­lu­sjo­nen må ofte gjø­re av­vei­nin­ger og inn­gå kom­pro­mis­ser og be­gren­ses av de til­pas­nin­ge­ne or­ga­nis­men al­le­re­de har vært gjen­nom.

Til­fel­di­ge mu­ta­sjo­ner

Man­ge egenskaper mang­ler en åpen­bar grunn el­ler for­del, og dis­se er ikke en til­pas­ning. Rundt 25 pro­sent av oss er f.eks. «su­per­sma­ke­re» som har langt fle­re smaks­lø­ker enn oss and­re.

Bi­virk­nin­ger

Noen egenskaper er en føl­ge av and­re. Far­gen på blo­det er ikke en til­pas­ning. Det er for­di mo­le­ky­let som trans­por­te­rer ok­sy­gen – he­mo­glo­bi­net – til­fel­dig­vis er rødt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.