Pri­mi­tivt liv

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Li­vet fin­ner en vei

Opp­da­gel­sen av bak­te­ri­er og and­re livs­for­mer rundt de hydro­ter­mis­ke kil­de­ne har gjort at fors­ker­ne må om­de­fi­ne­re hva som må til for at liv skal opp­stå.

En av de mest til­ta­len­de ide­ene er at li­vet star­tet i det var­me, mi­ne­ral­rike van­net i de hydro­ter­mis­ke kil­de­ne.

Hydro­ter­mis­ke kil­der

De var­me kil­de­ne på hav­bun­nen dan­nes van­lig­vis der de tek­to­nis­ke pla­te­ne de­ler seg, og sjø­van­net blir opp­var­met av mag­ma som strøm­mer gjen­nom jord­skor­pen.

Eks­tremt liv

Noen or­ga­nis­mer ser ut til å tri­ves rundt de hydro­ter­mis­ke kil­de­ne. Dis­se eks­tre­mo­fi­le or­ga­nis­me­ne over­le­ver i høyt trykk, høy tem­pe­ra­tur og uten sol­lys.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.