ER DET IKKE HULL I FOSSILREKKEN?

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Mang­len­de ledd i fossilrekken må mot­be­vi­se evo­lu­sjo­nen.

Det had­de vært kjekt om vi kun­ne se ryd­di­ge, his­to­ris­ke lin­jer som føl­ger ut­vik­lin­gen av mo­der­ne ar­ter trinn for trinn, men fos­si­ler er svært sjeld­ne. Vi har fos­si­ler fra ni pro­sent av alle patte­dyr­ar­te­ne som for øye­blik­ket er ut­ryd­nings­tru­et. En gang i fram­ti­den vil vi se oss til­ba­ke, og det vil være som om res­ten av dy­re­ne ald­ri har ek­sis­tert i det hele tatt.

Det er fak­tisk ikke ofte fos­si­ler dan­nes. Selv for de dy­re­ne som har rik­tig kropps­type, er fos­sil­dan­nel­se av­hen­gig av hvor­dan og hvor de dør. I jun­ge­len vil dyr el­ler and­re or­ga­nis­mer raskt for­tæ­re den døde, el­ler den råt­ner og blir til jord. Der­med er alle spor borte. Vi ser at det ikke til å unn­gå at vi får hull i fossilrekken.

Man fin­ner li­ke­vel nye fos­si­ler hele ti­den, og man­ge «over­gangs­ar­ter» er iden­ti­fi­sert. Dis­se støt­ter opp om evo­lu­sjons­te­ori­en. Ta for ek­sem­pel hes­ten. Da­gens hes­ter har én tå, men de ut­vik­let seg fra for­fed­re som var på stør­rel­se med en hund, og som had­de man­ge tær på hver fot. Fossilrekken vi­ser man­ge mel­lom­trinn som vi­ser hvor­dan tær­ne har for­svun­net og vokst sam­men til de ho­ve­ne vi ser i dag.

Ur­fug­le­ne vi­ser for­bin­del­sen­bin­del­sen mel­lom di­nosadi­no­sau­rer og fug­ler, med nøk­ke­l­e­gen­ska­per­el­e­gen­ska­per fra be­beg­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.