EVO­LU­SJON ER BARE EN TEORI

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Den­ne på­stan­den er det ikke lett å dis­ku­te­re, si­den or­det «teori» er med i over­skrif­ten. Hoved­pro­ble­met er li­ke­vel or­det «bare», det fin­nes ikke noe som he­ter «bare en teori».

Til dag­lig bru­kes or­det teori sy­no­nymt med be­gre­per som «an­ta­kel­se», «spe­ku­la­sjon» og «tro». Det er en ro­te­te måte å an­ty­de at du tror noe kan­skje er sant, men du har ikke alle be­vi­se­ne som un­der­byg­ger det. Det er ikke slik vi­ten­ska­pen fun­ge­rer.

En vi­ten­ska­pe­lig teori er ba­sert på sto­re meng­der be­vis, b og det er ikke bare en tese. tes Det er man­ge vel­etab­ler­te prin­sip­per prin in­nen vi­ten­ska­pen, og o alle kret­ser rundt teori­er, f.eks. at Jor­da går rundt Sola (he­lio­sen­trisk teori), og at le­ven­de ting er la­get av cel­ler (celle­te­ori­en). De for­kla­rer gans­ke grun­dig hva

Vi vet ikke sik­kert om evo­lu­sjo­nen skjer.

vi ser, og de kan bru­kes til å for­ut­se hva som kan skje i fram­ti­den. Be­vi­se­ne for evo­lu­sjo­nen er over­vel­den­de, og teori­en er be­kref­tet man­ge gan­ger på uli­ke må­ter. Fossilrekken vi­ser den­ne ut­vik­lin­gen av or­ga­nis­mer over tid, selv om den er ufull­sten­dig. Det­te støt­tes av de fysiske, kje­mis­ke og gen­etis­ke lik­he­te­ne mel­lom le­ven­de ting. Og det fin­nes nok av le­ven­de ek­semp­ler på or­ga­nis­mer som end­rer seg merk­bart over fle­re ge­ne­ra­sjo­ner.

Jo fle­re be­vi­ser fors­ker­ne fin­ner, jo mer un­der­byg­ger de Dar­wins ide­er. Evo­lu­sjo­nen er ikke «bare en teori», in­nen vi­ten­ska­pen er en teori et av de ster­kes­te og mest over­be­vi­sen­de ar­gu­men­te­ne som kan fram­set­tes.

Be­vis på evo­lu­sjo­nen er skre­vet over hele

DNA-et vårt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.