Slik vir­ker stress

For mye stress kan ha en ne­ga­tiv ef­fekt på for­skjel­li­ge de­ler av krop­pen.

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Pust

Økt puste­fre­kvens kan føre til pa­nik­k­an­fall og hy­per­ven­ti­le­ring.

Puls

Høy puls og blod­trykk kan for­år­sa­ke gr­ad­vis ska­de på sir­ku­la­sjons­sys­te­met.

Ner­ver

Stress i ut­vik­lings­fa­sen kan på­vir­ke struk­tu­ren i den vok­sen­de hjer­nen.

Musk­ler

An­spen­te musk­ler i hode, skuld­re og nak­ke kan gi hode­pine.

Hor­mo­ner

Stress­hor­mo­ner som kor­ti­sol på­vir­ker cel­ler i hele krop­pen og brem­ser im­mun­re­spon­sen.

For­døy­el­se

End­rin­ger i blod­til­før­se­len til for­døy­el­ses­sys­te­met og uli­ke spise­mønst­re kan på­vir­ke tarm­funk­sjo­nen.

Re­pro­duk­sjon

Kro­nisk stress kan på­vir­ke frukt­bar­het og kjønns­drift hos både menn og kvin­ner.

«stress har en stør­re ne­ga­tiv ef­fekt hvis vi tror det er ska­de­lig»

Hy­po­fy­sen er full av en­do­kri­ne cel­ler som pro­du­se­rer hor­mo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.