Po­si­tivt stress?

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

I 1936 skrev en­do­kri­no­lo­gen Hans Se­lye et brev til det vi­ten­ska­pe­li­ge tids­skrif­tet Na­tu­re hvor han be­skrev en «ge­ne­rell alar­me­ren­de re­ak­sjon fra or­ga­nis­men». Han var en av de førs­te til å iden­ti­fi­se­re og un­der­sø­ke bio­lo­gisk stress. Se­lye fort­sat­te med un­der­sø­kel­se­ne sine, og etter nes­ten 40 år med forsk­ning kon­klu­der­te han med at stress ikke er bare ne­ga­tivt.

Det had­de len­ge vært kjent at det er en sam­men­heng mel­lom stress og pro­duk­ti­vi­tet. I 1908 vis­te de to fors­ker­ne Yer­kes og Dod­son at det er en gyl­len mid­del­vei der det er akku­rat nok press til å sti­mu­le­re pro­duk­ti­vi­te­ten, men uten at det blir for mye å hånd­te­re for det en­kel­te in­di­vi­det.

Se­lye var opp­tatt av at stress­opp­le­vel­sen egent­lig ikke hand­ler så mye om hva som skjer med krop­pen, men mer om hvor­dan hvert en­kelt in­di­vid rea­ge­rer på for­and­rin­ger. På 1970-tal­let in­tro­du­ser­te han to nye ord for å be­skri­ve fun­ne­ne sine: «eustress» og «dis­tress». Eustress er po­si­tivt stress og dis­tress er ne­ga­tivt stress.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.