IMPLANTATER

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Elek­tro­nisk ta­to­ve­ring

Det­te er like mye en på­limt mo­di­fi­se­ring som en ta­to­ve­ring. Den­ne høy­tek­no­lo­gis­ke ta­to­ve­rin­gen fra The Mas­sachu­setts Insti­tute of Tech­no­lo­gy (MIT) kan lag­re in­for­ma­sjon, for­and­re far­ge og til og med sty­re mo­bi­len din. Den er la­get av MITs Media Lab og Micro­soft Rese­arch, og DuoSkin er et steg vi­de­re fra mikrochi­pe­ne som pas­ser i klær, klok­ker og and­re ting du kan ta på deg.

Dis­se ta­to­ve­rin­ge­ne bru­ker blad­gull til å lede strøm mot hud­en og har tre ho­ved­funk­sjo­ner: inn­data, ut­da­ta og kom­mu­ni­ka­sjon.

Noen av ta­to­ve­rin­ge­ne fun­ge­rer som knap­per el­ler tas­ta­tur. And­re for­and­rer far­ge ved hjelp av mot­stands­kom­po­nen­ter og tem­pe­ra­tur­føl­som­me kje­mi­ka­li­er, og noen har vis­se spo­ler som kan bru­kes til tråd­løs kom­mu­ni­ka­sjon.

Fin­ger­tupp­mag­ne­ter

Bit­te små ne­odym­mag­ne­ter kan dek­kes av si­li­kon og im­plan­te­res i fin­ger­tup­pe­ne. De rea­ge­rer på mag­net­fel­ter fra elek­tris­ke led­nin­ger, sum­men­de vif­ter og an­nen tek­no­lo­gi. Det gir bru­ker­ne en «sjet­te sans» som gjør at de kan fan­ge opp form og styr­ke på usyn­li­ge mag­net­fel­ter i luf­ten.

Pro­fe­sjo­nel­le og ama­tø­rer in­nen bio­hack­ing ut­fors­ker uli­ke må­ter å mo­di­fi­se­re hud­en på.

Lys un­der hud­en

Noen implantater leg­ges un­der hud­en for å for­and­re krop­pens ut­se­en­de. Her må det kut­tes og sys, og det blir ofte ut­ført av ta­to­vø­rer el­ler kroppspier­ce­re. Den sis­te ver­sjo­nen, skapt av en grup­pe i Pitts­burgh i USA, har til og med LED-lys. Det­te er ikke noe for ping­ler – man må ha til­la­tel­se for å bru­ke be­dø­vel­se, så det blir van­lig­vis gjort uten.

De elek­tro­nis­ke ta­to­ve­rin­ge­ne fun­ge­rer som be­rø­rings­sen­so­rer, end­rer far­ge og tar inn Wi-Fi-sig­na­ler. Im­plan­ta­tet gjør at bru­ke­ren kan fan­ge opp små mag­ne­tis­ke ob­jek­ter. Grind­house Wetware la­ger implantater med lys un­der hud­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.