Vi øker hjerne­ka­pa­si­te­ten

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Med Transcra­ni­al DC sti­mu­la­tion (TDCS) sen­des elek­tris­ke sig­na­ler gjen­nom hode­skal­len for å for­bed­re ytel­sen.

Ek­si­ta­bi­li­tet

Strøm­men end­rer ak­ti­vi­te­ten i nerve­cel­le­ne i hjer­nen, og det er stør­re sann­syn­lig­het for at de ten­nes.

Kato­de

Strøm­men be­ve­ger seg mot ka­to­den og full­fø­rer kret­sen. Hvis elek­tro­de­ne flyt­tes, vil ef­fek­ten på hjerne­funk­sjo­nen bli end­ret.

Ano­de

Ano­den sen­der strøm fra ap­pa­ra­tet og inn i hjer­nen.

Mo­to­rikk­sty­ring

Hvis strøm­men plas­se­res over motor cor­tex, økes ek­si­ta­bi­li­te­ten (ev­nen til å rea­ge­re på sti­mu­li) i de nerve­cel­le­ne som sty­rer mo­to­rik­ken.

Led­nin­ger

Svak strøm på 1–2 mil­liam­pe­re sen­des til hjer­nen i 10–30 mi­nut­ter.

Ap­pa­rat

Det dri­ves av et en­kelt 9-volts bat­te­ri og sen­der kon­stant strøm til hode­skal­len.

Syn

Syns­in­for­ma­sjo­nen be­ar­bei­des ba­kerst i hjer­nen, og elek­tro­der som plas­se­res her, kan for­and­re hvor­dan vi tol­ker om­gi­vel­se­ne våre.

Hu­kom­mel­se

Sti­mu­le­ring foran i hjer­nen ser ut til å for­bed­re kort­tids­min­net og læ­rings­ev­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.