Lo­ka­le bio­logi­la­bo­ra­to­ri­er

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Vi har in­ter­vju­et Tom Hod­der, tek­nisk di­rek­tør ved Lon­don Bio­lo­gical Labo­ra­to­ries Ltd, for å få vite mer om lo­ka­le la­bo­ra­to­ri­er og bio­hack­ing-be­ve­gel­sen.

Tom Hod­der stu­der­te medi­si­nal­kje­mi og er en bio­hack­er som job­ber med åpen ma­skin­vare hos Lon­don Bio­hack­space.

Hva er Lon­don Bio­hack­space?

The Lon­don Bio­hack­space er en bio­lab i Lon­don Hack­space, som lig­ger i Hack­ney Road. La­ben dri­ves av med­lem­me­ne som be­ta­ler en må­neds­av­gift. Til gjen­gjeld kan de bru­ke fa­si­li­te­te­ne til egne eks­pe­ri­men­ter, og de kan be­nyt­te fel­les ut­styr og res­sur­ser. Ge­ne­relt er eks­pe­ri­men­te­ne en type mikro­bio­lo­gi, mo­le­ky­lær el­ler syn­te­tisk bio­lo­gi, i til­legg til at de byg­ger og re­pa­re­rer bio­tek­no­lo­gisk ma­skin­vare.

Hvem kan en­ga­sje­re seg? Er la­ben åpen for alle?

Alle kan bli med, men den som skal bru­ke la­ben, må gjen­nom sik­ker­hets­opp­læ­ring. Det hol­des mø­ter hver ons­dag klokka 19:30, og de er åpne for alle.

Hvor­for tror du det er så mye in­ter­es­se for bio­hack­ing?

Ge­ne­relt tror jeg at man­ge vik­ti­ge ut­ford­rin­ger in­nen mat, folke­helse og bære­kraf­ti­ge res­sur­ser (bl.a. bio­driv­stoff) kan bli mind­re hvis vi skaf­fer oss mer kunn­skap om pro­ses­se­ne på et mo­le­ky­lært, bio­lo­gisk nivå. Jeg tror at bio­hack­ing-fel­les­ska­pet vekt­leg­ger at fer­dig­he­te­ne og kunn­ska­pen skal være til­gjen­ge­lig for alle. Man pub­li­se­rer aka­de­mis­ke forsk­nings­rap­por­ter, men sli­ke rap­por­ter er ikke all­tid så let­te å lese. De­tal­jer fra kom­mer­si­ell forsk­ning blir ikke of­fent­lig­gjort hvis den ikke er pa­ten­tert. I det sis­te har mye av tek­no­lo­gi­en som trengs for å ut­fø­re dis­se eks­pe­ri­men­te­ne, blitt billigere og let­te­re til­gjen­ge­lig, så det blir enk­le­re for bio­hack­ing-grup­per å ut­fø­re fle­re in­ter­es­san­te eks­pe­ri­men­ter.

Hvor tror du bio­hack­in­gen tar oss i fram­ti­den?

På kort sikt vil ikke bio­hack­ing-grup­per ha sam­me tek­no­lo­gi og res­sur­ser som uni­ver­si­te­ter og kom­mer­si­el­le forsk­nings­in­sti­tu­sjo­ner. I lø­pet av de nes­te fem åre­ne for­ven­ter jeg der­imot at det duk­ker opp fle­re åpne bio­la­ber og -mil­jø­er, og at ni­vå­et blir mer avan­sert. Jeg tror at bio­hack­ing-grup­per vil fort­set­te å in­for­me­re van­li­ge folk om det po­ten­sia­let som lig­ger i syn­te­tisk og mo­le­ky­lær bio­lo­gi, og for­hå­pent­lig gjør de det på en in­ter­es­sant måte.

Det duk­ker opp lo­ka­le la­bo­ra­to­ri­er over hele ver­den, og ama­tør­fors­ke­re får der­med til­gang til bio­tek­no­lo­gisk ut­styr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.