Slik ble Cu­bet­to til

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Vi snak­ket med Filip­po Ya­cob, CEO og med­stif­ter av Pri­mo, om vik­tig­he­ten av å lære barn ko­ding.

Hvor­dan kom du på ide­en med Cu­bet­to?

Det var i 2013. Jeg let­te etter den enk­les­te må­ten å lære søn­nen min på tre år ko­ding. Jeg vil­le gi ham en god start i li­vet. Jeg øns­ket meg en helt kon­kret leke som skul­le være til­gjen­ge­lig uan­sett kul­tur og kjønn, og som kun­ne vir­ke uten en skjerm. I dag er Cu­bet­to en stan­dard in­nen­for tid­lig læ­ring og ko­ding i mer enn 90 land. Jeg var ikke ale­ne.

Hvor­for er det vik­tig at barn læ­rer seg pro­gram­me­ring?

I 2020 vil det være nes­ten 900 000 le­di­ge job­ber for data­pro­gram­me­re­re, og det­te un­der­skud­det øker. Læ­rer du bar­na dine pro­gram­me­ring, øker den mu­lig­he­ten de­res for suk­sess i fram­ti­den. Den and­re grun­nen er at fra kunst og mu­sikk til vi­ten­skap gir ko­ding oss et uen­de­lig po­ten­si­al for å gi krea­ti­vi­te­ten ut­løp og stør­re mu­lig­he­ter for et rikt liv.

Er det vir­ke­lig en for­del å lære ko­ding i ung al­der?

Å lære kode er som å lære språk. Hvis du star­ter tid­lig, blir det helt na­tur­lig for deg. Å lære pro­gram­me­ring hjel­per deg også til å ten­ke lo­gisk, og du lø­ser pro­ble­mer bed­re når du har ut­vik­let din kri­tis­ke tenk­ning. Det­te er over­før­ba­re fer­dig­he­ter som vil hjel­pe et barn på alle li­vets om­rå­der.

Hvor­for me­ner du at spill er så vel­eg­net til opp­læ­ring av barn?

Le­ken et­ter­lik­ner selve li­vet. Den gir bar­net et trygt sted å ut­fors­ke gren­ser og bli kjent med seg selv. Kode­blok­ke­ne bar­na bru­ker i pro­gram­me­rin­gen av Cu­bet­to, ut­gjør et bane­bry­ten­de, kon­kret og pro­ses­su­elt pro­gram­me­rings­språk. Ved å få ko­den til å se ut, fø­les og vir­ke som en leke, gjør vi ko­den umid­del­bart til­gjen­ge­lig for de yngs­te bar­na, for­di alt bare blir en lek.

Hva me­ner du ska­per et godt opp­læ­rings­spill?

En god opp­læ­rings­le­ke får barn til å glem­me at de læ­rer. Når vi ser barn leke med Cu­bet­to, snak­ker de om even­tyr og be­ve­gel­se, om ste­der de vil at Cu­bet­to skal be­sø­ke. Læ­rin­gen skjer na­tur­lig.

Hva er fram­ti­den for Cu­bet­to og det å lære ko­ding gjen­nom bruk av spill?

I april ble Cu­bet­to den mest po­pu­læ­re folke­fi­nan­sier­te opp­læ­rings­opp­fin­nel­sen i Kick­star­ters his­to­rie. Det er 2,5 mil­lio­ner sent­re for tid­lig læ­ring i ver­den, pri­mært sko­ler og of­fent­li­ge bi­blio­te­ker. Vi øns­ker å se barn leke med Cu­bet­to på hvert enes­te av dis­se ste­de­ne. Po­ten­sia­let til en ge­ne­ra­sjon som vokser opp med Cu­bet­to, er enormt.

Bil­li­ge data­ma­ski­ner som Raspber­ry Pi og Ar­dui­no gjør det lett å bru­ke kode­fer­dig­he­te­ne til å ska­pe kon­kre­te...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.