Slik er den kuns­ti­ge hjer­nen

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Men­nes­ker læ­rer ved bruk av nevra­le nett­verk, og ma­ski­ner kan gjø­re det sam­me …

Sen­so­risk in­for­ma­sjon

San­se­ne våre sam­ler kon­stant inn sto­re meng­der data, noe som kre­ver pro­ses­se­ring i hjer­nen.

Com­pu­ter­syn

Ma­ski­ner kart­leg­ger van­lig­vis vi­su­ell in­for­ma­sjon på et rute­nett, noe som gjør pro­ses­se­rin­gen enk­le­re.

Pro­ses­sor­kraft

Kje­misk kom­mu­ni­ka­sjon

Nev­ro­ner kom­mu­ni­se­rer med kje­mis­ke sig­na­ler som de sen­der til hver­and­re via sy­nap­ser. Både men­nes­ker og data­ma­ski­ner har kraf­tig pro­ses­sor­ut­styr for nevra­le nett­verk.

Kuns­ti­ge sy­nap­ser

Kuns­ti­ge nevra­le nett­verk kom­mu­ni­se­rer ved å sen­de sig­na­ler som nu­me­ris­ke ver­di­er.

Kjede­re­ak­sjon

Hvis det kje­mis­ke sig­na­let er kraf­tig nok, vil nev­ro­net «av­fy­res» og sen­de sig­na­let vi­de­re i kje­den.

Tel­ling av in­put

Som det av­fyr­te nev­ro­net vil en node be­hand­le inn­kom­men­de data og bare «av­fy­res» hvis ver­di­en er høy nok.

Funk­sjo­na­li­tet på lavt nivå

Kuns­ti­ge nett­verk av nev­ro­ner dan­ner grunn­la­get for man­ge avan­ser­te ty­per ma­skin­læ­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.