Quick, Draw!

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Med kraf­ten til nevra­le nett­verk og ma­skin­læ­ring har ko­de­re og de­sig­ne­re ut­vik­let en haug krea­ti­ve pro­gram­mer for Goog­les AI-ba­ser­te web-eks­pe­ri­men­ter, blant an­net et pro­gram som kan spil­le en im­pro­vi­sert piano­du­ett sam­men med en men­nes­ke­lig mu­si­ker! Men det mor­soms­te av alle er kan­skje pro­gram­met Quick, Draw! som kan gjen­kjen­ne og iden­ti­fi­se­re selv den mest ob­sku­re drod­lin­gen.

Når du spil­ler spil­let, får du 20 se­kun­der til å teg­ne et ob­jekt (gjen­gitt i tekst), og der­et­ter gjør det nevra­le nett­ver­ket sitt bes­te for å gjen­kjen­ne hva det er ut fra dine kjap­pe kruse­dul­ler. For oss er det en gans­ke en­kel opp­ga­ve å gjen­kjen­ne teg­nin­ger, men det sam­me kan man ikke si om data­ma­ski­ner. Fem uli­ke per­soner vil teg­ne nes­horn på fem helt for­skjel­li­ge må­ter, så Quick, Draw! må lære seg å gjen­kjen­ne dem alle. Det­te opp­nås gjen­nom egen­tre­ning på en «kruse­dull­ka­ta­log», slik at en­kel­te trekk som all­tid er med i teg­nin­ge­ne, kan gjen­kjen­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.