Kuns­ti­ge as­sis­ten­ter

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Slik bru­ker smar­te, vir­tu­el­le as­sis­ten­ter AI for å gjø­re li­vet vårt litt

enk­le­re.

Set­nings­opp­byg­ging

Når fo­ne­me­ne er sor­tert, la­ger pro­gram­va­ren set­nin­gen. For å gjet­te mest mu­lig pre­sist set­ter den or­de­ne sam­men som ledd i en len­ke, og ved hjelp av sta­tis­tisk ana­ly­se for å fin­ne den mest sann­syn­li­ge ord­se­kven­sen.

Ra­dio­bøl­ger

De bes­te vir­tu­el­le as­sis­ten­te­ne er ut­styrt med pro­gram­vare for stemme­gjen­kjen­nel­se.

Ved hjelp av en lyd­opp­taks-en­het fan­ger den opp lyd­bøl­ge­ne i stem­men din. Det­te sen­des der­et­ter til sky­en, der lyd­bøl­ge­ne de­kon­stru­eres til bi­ter av fo­ne­mer.

Til­ord­ning av be­tyd­ning

Det er her læ­rings­de­len slår inn. Av­hen­gig av kon­teks­ten kan det være fle­re må­ter å tol­ke set­nin­gen på. Hvis pro­gram­met mis­tol­ker fore­spør­se­len din, vil den lag­re da­ta­ene, slik at den kan lære av sine feil.

Ring etter taxi

Når pro­gram­met er sik­ker på hva du spør om, kan det be­gyn­ne å søke i et stør­re nett­verk. Ved bruk av nøk­kel­ord kan sø­ket skred­der­sys. As­sis­ten­ten kan der­et­ter etter­kom­me øns­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.