Avan­sert robotikk

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Kan sys­te­mer for kuns­tig in­tel­li­gens en dag in­stal­le­res i dis­se avan­ser­te men­neske­lik­nen­de ro­bo­te­ne?

Ut­bytt­ba­re lem­mer

Ar­me­ne til Val­ky­rie kan fra­kob­les på få mi­nut­ter og er­stat­tes med and­re en­he­ter.

Syns­felt

I til­legg til ka­me­ra­er på ho­det er Val­ky­rie ut­styrt med til­leggs­ka­me­ra­er i tor­so­en, un­der­ar­me­ne, knær­ne og føt­te­ne.

For­enk­le­de hen­der

Tre fing­re og en tom­mel er kob­let til ak­tua­to­rer som mu­lig­gjør hånd­ledds­be­ve­gel­se.

Men­neske­stør­rel­se

En ut­ga­ve ra­ger 188 cm over bak­ken og vei­er 136 kg, bare litt stør­re enn en gjen­nom­snitt­lig ast­ro­naut.

Balanse­gang

Team av data­in­ge­ni­ø­rer læ­rer for ti­den Val­ky­rie å til­bake­leg­ge hind­re i uli­ke ty­per ter­reng.

Fin­ger­fer­dig

ASIMOs fing­re kan gjø­re små be­ve­gel­ser og mer­ke hard­he­ten i en gjen­stand den be­rø­rer.

Vei­vi­ser

Val­ky­rie er skapt for å dan­ne for­tropp in­nen­for rom­forsk­ning, der den skal for­be­re­de om­gi­vel­se­ne før men­nes­ke­nes an­komst.

Inne­byg­get in­tel­li­gens

ASIMOs be­ve­gel­ser as­sis­te­res av kuns­tig in­tel­li­gens, noe som også hjel­per den til å lære nye ting.

Ka­mera­øyne

ASIMO kan iden­ti­fi­se­re folk ved hjelp av pro­gram­vare for an­sikts­gjen­kjen­nel­se og kan opp­læ­res til å gjen­kjen­ne uli­ke gjen­stan­der.

Energi­for­sy­ning

Et 51,8-volt bat­te­ri er plas­sert i ASIMOs rygg­sekk, slik at ro­bo­ten kan na­vi­ge­re på egen hånd.

Smi­di­ge hen­der

Stor grad av fri­het i hånd­ledd og fing­re gjør at ASIMO kan skjen­ke opp og bære drik­ke.

I god form

Avan­sert to­fots­ro­bo­tikk gjør det mu­lig å gå i trap­per, spar­ke en fotball og løpe i opp­til 9 km/t.

1990

Fors­ke­ren Rod­ney Brooks in­spi­re­res av nev­ro­vi­ten­ska­pens fram­skritt og pre­sen­te­rer de po­ten­si­el­le for­de­le­ne ved å byg­ge kuns­ti­ge nevra­le nett­verk.

1997

Den IBM-byg­de ma­ski­nen De­ep Blue slår sjakk­ver­dens­mes­te­ren Gar­ry Kas­pa­rov. For noen de­mon­strer­te De­ep Blues evne til å hand­le stra­te­gisk og eva­lu­ere mer enn 200 mil­lio­ner trekk i se­kun­det den vir­ke­li­ge kraf­ten til AI. For and­re lig­ger opp­ga­ven fort­satt foran oss, et­ter­som

De­ep Blue bare vis­te data­ma­ski­nens evne til å hånd­te­re en vel­dig spe­sia­li­sert opp­ga­ve.

2008

Goog­les pro­gram­vare for stemme­gjen­kjen­nel­se ut­nyt­ter kuns­ti­ge nevra­le nett­verk til å øke pre­si­sjo­nen til over 80%.

2011

Igjen skri­ver en IBM-ma­skin his­to­rie, da Wat­son be­sei­rer sin men­nes­ke­li­ge kon­kur­rent i det ame­ri­kans­ke fjern­syns­pro­gram­met Je­opar­dy. Den­ne brag­den var en mile­pæl for AI og noe langt vans­ke­li­ge­re enn å få en ma­skin til å vin­ne i sjakk. For å be­sva­re gå­ter og kom­pli­ser­te spørs­mål er Wat­son de­sig­net med nevra­le nett­verk og gitt ut­strakt opp­læ­ring i gjen­kjen­nel­se av mønst­re.

2014

Pro­gram­met Eu­ge­ne Goo­st­man lyk­tes i å be­stå en va­ri­ant av Tu­ring­tes­ten, et mål på ma­ski­nens «in­tel­li­gens».

2016

Goog­le De­epMinds AlphaGo be­sei­rer Go-stor­mes­ter Lee Sedol. Til for­skjell fra IBMs De­ep Blue kun­ne ikke AlphaGo be­nyt­te en «bru­tal» tak­tikk, der hvert mu­lig trekk er pro­gram­mert inn i ma­ski­nen. I ste­det ut­nyt­ter pro­gram­met ma­skin­læ­ring for å øve på fle­re mil­lio­ner spillo­m­gan­ger til den læ­rer sin egen vin­ner­stra­te­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.