Må­ling av be­visst­het

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

For man­ge fors­ke­re er jak­ten på be­visst­het det vik­tigs­te ved ut­vik­lin­gen av kuns­tig in­tel­li­gens. Men kan vi noen gang være sik­re på om vi har skapt be­visst liv, el­ler om vi bare har la­get noe som lik­ner? Det er noe vi frem­de­les må fin­ne ut av, og til å for­kla­re oss hvor­for det er så vans­ke­lig å vite, set­ter fi­lo­so­fer opp tanke­eks­pe­ri­men­ter. Et be­rømt ek­sem­pel in­nen­for AI er «Ma­rias rom».

Fore­still deg det­te hy­po­te­tis­ke sce­na­rio­et: Ma­ria bor i et svart og hvitt rom. Hun har ald­ri for­latt rom­met, og selv data­skjer­men mang­ler far­ger. Men Ma­ria har en hobby hun li­ker. Hun els­ker å lære om far­ger. Ma­ria har ald­ri selv sett far­ger, men hun kan n for­tel­le deg alle de tek­nis­ke de­tal­je­ne om en­hver ny­an­se du måt­te øns­ke. En dag åp­nes dø­ren til Ma­rias rom. Hun går ut der­fra, og for førs­te gang ser hun ver­den i far­ger. Men fø­ler Ma­ria, som vet alt lt om far­ger, noe nytt når hun opp­le­ver det­te? El­ler fø­les det ikke spe­si­elt for hen­ne, for­di hun al­le­re­de vet alt om far­ger? Det vir­ker selv­føl­ge­lig at det å se e far­ger vil være an­ner­le­des enn bare å vite alt om dem. Men hvis det er slik, vil kan­skje ikke det å byg­ge en data­ma­skin som et­ter­lik­ner hjer­ne­ne våre e nød­ven­dig­vis ska­pe en be­visst ma­skin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.