Sci-fi vs. vir­ke­lig­het

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

Bla­de Run­ner

I en dyst­o­pisk fram­tid har vi skapt syn­te­tis­ke ke men­nes­ker, kjent som re­pli­kan­ter. De er heltt lik oss, men de­res man­gel­ful­le de­sign får dem til å ven­de seg mot sine ska­pe­re, der de kjem­per for å for­len­ge li­vet.

Ex Machi­na

I en ver­den svært lik vår ut­nyt­ter en ge­ni­al pro­gram­me­rer ro­gram­me­rer kraf­ten i ar­beids­gi­ve­rens søke­mo­tor til å ska­pe en hu­mano­id AI. I jak­ten på å tes­te hen­nes be­visst­hets­nivå dri­ver han hen­ne til mor­de­ris­ke gjer­nin­ger.

Ter­mi­na­tor

En kuns­tig in­tel­li­gens gis an­sva­ret for USAs for­svars­nett­verk. Den be­trak­ter men­nes­ke­he­ten som en t trus­sel l og for­sø­ker å øde­leg­ge den. Ter­mi­na­to­rer (ky­bor­ger) byg­ges for å in­fil­tre­re og knu­se men­nes­ke­lig mot­stand.

I, Ro­bot

I, Ro­bot er in­spi­rert av Isaac Asi­m­ovs sci-fi-no­vel­ler fra 1950-tal­let og skild­rer en nær fram­tid der in­tel­li­gen­tell men­neskero­bo­ter fin­nes over­alt. De be­trak­tes som ei­en­de­ler, men det vi­ser seg at ro­bo­te­ne har sjel.

Westworld

Westworld er en ene­stå­en­de for­nøy­el­ses­park.rk. De be­sø­ken­de rei­ser til­ba­ke til Det vil­le ves­ten og sam­hand­ler med syn­te­tis­ke hu­mano­id­ver­ter. I TV-se­ri­en får ver­te­ne ekte be­visst­het etter å ha låst opp min­ner.

2001: En romo­dys­sé

Året 2001 er nok pas­sert, men fil­mens AI ka­nan fin­nes i vår fram­tid. Når selv­be­visst, kuns­tig liv blir skapt, k kjem­per det for å styr­te men­nes­ke­he­ten og ta dens plass som nes­te ledd i evo­lu­sjo­nen.

Slik kan fik­sjo­nen sam­men­lik­nes med den vir­ke­li­ge fram­ti­den forr AI.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.