STAR WARS

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

FUTURISTISK SCI-FI-TEK­NO­LO­GI SOM KAN FOR­AND­RE

LI­VET VÅRT.

Selv om Star Wars fant sted «for len­ge si­den, i en ga­lak­se langt, langt borte», inne­hol­der Ge­or­ge Lu­cas’ uni­vers noe av den mmest avan­ser­te tek­no­lo­gi­en som er vist på film. VVi vil jo gjer­ne ha vår egen BB-8, og la­ser­sver­det err fort­satt det ul­ti­mate fan­tasivå­pe­net.

Man­ge sel­ska­per ar­bei­der med nye opp­fi­fin­nel­sern som ikke er så uli­ke droi­de­ne, ho­lo­grgram­me­ner og la­ser­våp­ne­ne i sa­ga­en. Med den­ne spen­nendep ut­vik­lin­gen kan mye av tek­no­lo­gi­en mman har sett i fil­me­ne, nå bli vir­ke­lig­het.

Bio­nik­ken ska­per sta­dig bed­re pro­te­ser, la­se­ra­vå­pen kan for­and­re krig­fø­rin­gen, og ho­ho­lo­gram­mer kan po­ten­si­elt re­vo­lu­sjo­ne­re kko­kom­mu­ni­ka­sjo­nen. Men ikke alle de nye opopp­fin­nel­se­ne lik­ner sine mot­styk­ker i

Trekk­strå­ler vil for ek­sem­pel være mind­re i vvir­ke­lig­he­ten og vil hel­ler bli et hjelpe­mid­del fo­for ki­rur­ger enn å bru­kes til å fan­ge rom­skip mmed. På de nes­te si­de­ne fin­ner du fle­re ting som kun­ne høre hjem­me i Ro­gue One.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.