Sci-fi vs. ekte hologrammer

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Teknologi -

For­skjel­len på ho­lo­gram­me­ne i Star Wars og noen av dem som fin­nes i dag.

Ho­lo­gra­fis­ke pro­jek­to­rer

I Star Wars pro­ji­se­res ly­set fra selve ho­lo­gram­met og ikke fra en over­fla­te.

Vis­nings­fla­te

Ly­set re­flek­te­res fra en trans­pa­rent over­fla­te og sen­des ikke ut fra ob­jek­tet.

Lys­re­flek­sjon

De split­te­de strå­le­ne sen­des via speil for å ska­pe ho­lo­gram­met.

Uten side­syn

For å se ho­lo­gram­met må du se rett på vis­nings­fla­ten.

360° vis­ning

Det bru­kes in­gen vis­nings­fla­te, og der­for kan sci-fi-hologrammer ses fra alle vink­ler.

Uli­ke ty­per hologrammer

Ho­lo­gram­me­ne i Star Wars er mer flek­sib­le, si­den de ikke må føl­ge op­tik­kens reg­ler og kan end­re ly­sets na­tur­li­ge egenskaper.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.