10 da­ger

Aftenposten Historie - - FORSIDE -

Ene­stå­en­de kul­tur­his­to­risk rei­se til en vak­ker og glemt del av mid­del­havs­lan­de­ne – Al­ba­nia og Ma­ke­do­nia – sam­men med Hel­las og Tyr­kia

Da Alek­san­der den sto­re for godt og vel 2300 år si­den erob­ret det mes­te av Det na­ere Øs­ten og Sen­tral-asia, var det med de kul­tu­rel­le røt­te­ne so­lid plan­tet i sine gresk-ma­ke­dons­ke hjem­trak­ter. Det­te er en rei­se til den ver­den Alek­san­der ble født i – Ma­ke­do­nia, Hel­las, Tyr­kia og det sjel­den be­søk­te Al­ba­nia, som er en over­sett per­le. Vi ser vik­ti­ge byer fra an­tik­kens gres­ke, ro­mers­ke og se­ne­re by­san­tins­ke og os­mans­ke ri­ker, med mas­ser av Unesco-opp­le­vel­ser – blant an­net de ma­ke­dons­ke konge­gra­ve­ne i Ver­jí­na og tall­rike bygg­ver­ker i Thes­sa­loníki og Istan­bul. Det blir også tid til å nyte li­vet i de vak­re mid­del­havs­om­gi­vel­se­ne, med vin­sma­king, bas­ar­be­søk og den kla­re Ohrid-sjø­en. Med få and­re be­sø­ken­de har vi den nes­ten for oss selv! Vi bor ute­luk­ken­de på 4-stjer­ners ho­tel­ler, har in­klu­dert halv­pen­sjon og trans­por­ten fore­går i en kom­for­ta­bel buss.

Dags­pro­gram: 1 Oslo–skopje, Ma­ke­do­nia. By­rund­tur i den ma­ke­dons­ke ho­ved­sta­den 2 Skopje–ohrid. Vin­sma­king og rui­ne­ne ved Sto­bi og He­raclea 3 Ohrid. By­rund­tur og båt­tur på Ohrid­sjø­en 4 Ohrid–kor­ja, Al­ba­nia. St. Naum­kir­ken, Dri­lon og gam­le­byen i Kor­ja 5 Kor­ja–thes­sa­lo­ni­ki, Hel­las. Konge­gra­ve­ne i Ver­jí­na og Pel­la, Alek­san­der den sto­res føde­by 6 Thes­sa­lo­ni­ki. By­rund­tur og mid­dag på egen hånd 7 Thes­sa­loníki – Edir­ne, Tyr­kia. By­vand­ring 8 Edir­ne–istan­bul. An­komst til Istan­bul og båt­tur på Bosporus 9 Istan­bul. By­rund­tur med Den blå mos­ke­en, Alek­san­der den sto­res sar­ko­fag, Sul­tanah­met-plas­sen og ba­sar 10 Istan­bul–oslo. Opp­le­vel­ser på egen hånd og hjem­rei­se

Alt det­te får du : Norsk/svensk rejse­le­der • Fly Oslo–skopje og Istan­bul–oslo • Ut­fluk­ter iføl­ge pro­gram • Inn­kvar­te­ring på godt ho­tell i delt dob­belt­rom (til­legg for en­kelt­rom) • Halv­pen­sjon (fro­kost dag­lig, lunsj dag 1, 2 og 4 samt mid­dag dag 1–5 og 7–8) • Skat­ter og av­gif­ter

Av­rei­se 29/3 2019 14 998,– pris

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.