Krav om kon­jakk mot spanske­sy­ken

Det var fort­satt for­buds­tid i Nor­ge da spanske­sy­ken kom til lan­det i juni 1918. I en le­der­ar­tik­kel på første­si­den var Af­ten­pos­ten sterkt kri­tisk til at bare et få­tall le­ger lot pa­si­en­te­ne få re­sept på den bes­te medi­si­nen: kon­jakk.

Aftenposten Historie - - FORSIDE -

«Idag er der her i Kris­tia­nia til skifte­ret­ten an­meldt 6 døds­fald, som skyl­des den spans­ke sy­ge. Epi­de­mi­en be­gynd­te let; men den er efter­haan­den ble­vet al­vor­li­ge­re. Og den kan kom­me til at kra­eve man­ge ofre, in­den den slut­ter. La­eger­ne raek­ker ikke at be­sø­ge de sy­ge, og de lig­ger uden hja­elp, til sygdom­men har faa­et godt tag i dem.

Der er imid­ler­tid en medi­cin, som efter sik­ker er­fa­ring hja­el­per og be­skyt­ter bed­re end no­gen an­den. Det er kon­jak. Men kon­jak er ikke at faa. Man­ge la­e­ger na­eg­ter, at gi­ve re­cept paa kon­jak, de vil ikke udsa­et­te sig for chi­ka­ne fra for­buds­po­li­ti­ker­ne og det af for­buds­lov­giv­nin­gen afha­en­gi­ge po­li­ti. Og de la­e­ger, som la­der sig over­tale til at gi­ve kon­jak som la­ege­mid­del, kom­mer ofte sent efter­at de er kal­det. En hae­der­lig, aed­rue­lig mand kan ikke uden re­cept faa lov til at kjø­be sig en flas­ke kon­jak, for der­ved at hol­de den far­li­ge sygdom bor­te. Det er den fri­hed, vort sam­fund nu le­ver i. Aar­re­stads og Abra­ham­sens fri­hed.

Imid­ler­tid ra­ser den spans­ke sy­ge sta­dig vaer­re.

End om der fan­d­tes en for­buds­po­li­ti­ker, som og­saa hav­de et al­min­de­lig men­nes­kes fø­lel­ser, og som kun­de fin­de en form, hvor­ef­ter bru­gen blev til­ladt og mis­bru­gen hind­ret? En eks­tra­or­di­na­er ord­ning paa grund af eks­tra­or­di­na­ere for­hold. Ta­enk om han sus­pende­re­de i no­gen grad sin fa­na­tis­me saa la­en­ge epi­de­mi­en ra­ser? Stats­ra­ad Abra­ham­sen? Nei, han la­der hel­ler epi­de­mi­en rase, som den vil, før han mo­de­re­rer sin for­buds­fa­na­tis­me. Det frie norske bor­ger­sam­fund kjø­res i stram­me tøi­ler.» Af­ten­ut­ga­ven

16. juli

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.