Bare en­gelsk i norske avi­ser?

Skan­di­na­ven ref­ser «den Roo­se­veltske sprog­plan»

Aftenposten Historie - - FOR 100 ÅR SIDEN -

Den norsk­språk­li­ge avi­sen Skan­di­na­ven, etab­lert av tre im­mi­gran­ter i Chi­ca­go i 1866, gikk sterkt i ret­te med tid­li­ge­re pre­si­dent The­odo­re Roo­se­velts for­slag om kun å til­la­te en­gelsk som språk i bla­der og avi­ser som kom ut i USA.

«I det sidst hid­kom­ne nr. af Skan­di­na­ven fin­der vi føl­gen­de re­dak­tio­nelt ut­styre­de ar­ti­kel om eks­pra­e­si­dent Roo­se­velts virk­som­hed un­der kri­gen. Ar­ti­ke­len er saa me­get me­re be­mer­kel­ses­ver­dig, som Skan­di­na­ven tid­li­ge­re har va­e­ret et af Roo­se­velts mest ven­ligsin­de­de or­ga­ner. Bla­det skri­ver:

The­odo­re Roo­se­velt fa­rer som et haardt veir gjennem lan­det og brø­ler kri­tik til høi­re og venst­re. Der er nep­pe den ting, som fin­der na­a­de for hans stren­ge øi­ne. Han an­gri­ber pra­e­si­den­ten paa en ma­a­de, som vil­de bragt en hvil­ken­som­helst an­den mand i tugt­huset for la­en­ge si­den. Han kra­e­ver fuld fri­hed til at sige, hvad der fal­der ham ind, og ve den, som vil­de for­sø­ge at la­eg­ge baand paa hans bal­sty­ri­ge tun­ge.

Men paa sam­me tid som han saa­le­des kra­e­ver den mest ube­gra­en­se­de tale­fri­hed for sig selv, er han saa in­der­lig ban­ge for, at blade, som be­nyt­ter et an­det sprog end det en­gels­ke, ikke til en­hver tid skal kun­ne kon­trol­le­res. De kun­de jo kom­me til at sige no­get, som ikke var fuldt loyalt, no­get i ret­ning af kri­tik. Og det maa ikke ske. Det maa for en­hver pris fore­byg­ges.

Der­for kra­e­ver den me­get ta­len­de oberst, at in­tet blad her i lan­det skal ha lov til at be­nyt­te no­get an­det sprog end det han be­nyt­ter – det en­gels­ke. Det in­ter­es­se­rer ikke man­den fra Oys­ter Bay, at hund­re­der af gode, nyt­ti­ge, lov­ly­di­ge pa­trio­tis­ke blade, hvis ek­sis­tens be­ror paa, at de kan bru­ge et «frem­med» sprog, vil­de bli­ve nødt til at pak­ke sam­men, der­som den Roo­se­veltske sprog­plan skul­de gjen­nom­fø­res. Hvad bry­der han sig om det! Her gja­el­der ikke no­get «Fri­hed for Lo­ke, saa­vel som for Thor».

The­odo­re Roo­se­velt er og­saa sterkt in­de for «ame­ri­ka­ni­se­rings­pla­nen». Han vil, at ny­kom­me­ren skal la­ere en­gelsk saa hur­tig og grun­dig som mu­lig. Og hvem vil ikke gjer­ne det? Men tag de «frem­me­de» sprog ud af pres­sen, af sko­ler­ne og af kir­ken, saa der ikke hø­res en lyd el­ler et muk paa no­get an­det tungemaal end det en­gels­ke, saa skal vi se hvor langt Roo­se­velt af New York, Har­ding af Jowa, Levy Mayor af Il­li­nois og Clau­de Kitchin af North Caro­lina kom­mer med sitt ame­ri­ka­ni­se­rings­ar­bei­de.»

Mor­gen­ut­ga­ven 16. juli

Skrå­to­bakk gjor­de nyt­ten når det gjaldt å blid­gjø­re «vran­ge» bøn­der på Sør­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.