Far­lig høy­kon­junk­tur

Ung­dom drop­per ut av sko­len for å job­be

Aftenposten Historie - - FOR 100 ÅR SIDEN -

«Høi­kon­junk­tu­ren» er paa sa­et og vis far­lig for ung­dom­men. Ung­dom­men fris­tes med

«gode job­ber».

Saa gri­ber man til for den øie­blik­ke­li­ge vin­dings skyld.

Man faar tid­lig sto­re for­drin­ger til li­vet. En vak­ker dag er høi­kon­junk­tu­ren og job­ben slut. Man sta­ar der uden at have la­ert no­get or­dent­lig for li­vet un­der jev­ne for­hold. Man sy­nes man er for gam­mel til at be­gyn­de at la­ere. De vig­tigs­te aar er spildt. Og man bli­ver til in­gen ting.

Det sun­de og grund­sik­re ar­beids­livs re­krut­te­ring er en sam­funds­op­ga­ve af rang. Her har haand­verks­for­sko­le­ne sin sto­re oppave, – ikke mindst nu.

Fra skole­ba­en­ken gaar man efter en kor­te­re som­mer­fe­rie lige over i haand­verks­for­sko­ler. Ung­dom­men und­dra­ges det far­li­ge «sla­enge­aar». Gjennem prak­tis­ke kur­ser paa et halvt til et helt aar pra­epa­re­res man til at kun­ne gaa over til en haand­verks­mes­ter el­ler til et verk­sted slig, at man straks gjør nyt­te for sig der og faar or­dent­lig be­ta­ling fra be­gyn­del­sen af. Sam­ti­dig for­kor­tes la­ere­ti­den hos mes­te­ren og paa verk­ste­det ét aar. Ar­beids­li­vets re­krut­te­ring efter de formaals­tjen­ligs­te prin­ci­per alt­saa. Det er dis­se for­sko­lers over­or­dent­lig sto­re sam­funds­ma­es­si­ge be­tyd­ning. Der­for skal der gjø­res hon­nør for dem, naar de nu i mor­gen be­gyn­der sin virk­som­hed.

Vi har en hel raek­ke af dem: For­sko­len for me­ta­l­ar­bei­de­re, ma­le­re, sne­d­ke­re, sme­de, guls­me­de osv. De fles­te be­gyn­der imor­gen.

Glae­de­lig­vis har til­gan­gen til for­sko­ler­ne va­e­ret over for­vent­ning, til­dels be­ty­de­lig me­re end der kan ta­ges imod.» Mor­gen­ut­ga­ven 14. juli

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.