Støt­tes av stads­fy­si­kus

Aftenposten Historie - - FOR 100 ÅR SIDEN -

Også stads­fy­si­kus – sje­fen for by­ens of­fent­li­ge helse­etat – an­be­fal­te gjer­ne kon­jakk mot spanske­sy­ken. Men kun i medi­sins­ke do­ser.

«5800 spanske­sy­ge pa­ti­en­ter er i for­ri­ge uge an­meldt til sund­heds­kom­mis­sio­nen. En hel del la­e­ger er an­greb­ne. Ar­bei­det for de øv­ri­ge er over­va­el­den­de. Lige­s­aa ar­bei­det paa apot­heke­ne.

– Et al­min­de­lig ra­ad til pub­li­kum? spør­ger vi stads­fy­si­kus.

– Ro og frisk luft.

– End kon­jak?

– Ja, den pri­ses af man­ge og be­nyt­tes og­saa af man­ge. I man­ge til­fa­el­de med ret­te. Der er ikke tvil om, at kon­jak i man­ge til­fa­el­de spil­ler en vig­tig rol­le lige­over­for den­ne sygdom. – I hvil­ken hen­se­en­de?

– Som gavn­ligt sti­mu­le­ren­de mid­del. En hel del af spanske­sy­ge-pa­ti­en­ter­ne er jo sterkt ned­for. Og det gi­ver sygdom­men et over­tag.

Men na­tur­lig­vis, – kon­jak­ken skal ikke be­nyt­tes til drik, kun som sti­mu­lans. Ikke i flas­ke-, men i spiseske­vis, medi­cins­ke do­ser alt­saa.

– Kan der fik­se­res no­get al­min­de­ligt quan­tum sa­tis?

– Kvan­tu­met forsa­a­vidt bli­ver no­get in­di­vi­du­elt. Som sagt: La­eger­ne an­be­fa­ler kon­jak som mid­del mod sygdom­men. Og jeg me­ner med grund.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.