VEN­NER OG FIEN­DER

Ikke alle kom­mer over­ens i po­li­tik­ken.

Aftenposten Historie - - JULIUS CAESAR – REPUBLIKKENS DØD -

Som ven­tet had­de det førs­te tri­um­vi­ra­tet (Ca­esar, Cras­sus, Pom­pei­us) både sine til­hen­ge­re og fien­der. Men Ci­ce­ro sto fast på de­res side. Han var en po­li­ti­ker og folke­ta­ler som var sterkt imot de kon­ser­va­ti­ve i se­na­tet. Fak­tisk sto han på så god fot med tri­um­vi­ra­tet at han an­mo­det Pom­pei­us og Ca­esar om hjelp til å ven­de til­ba­ke til Ro­ma fra ek­sil i 57 f.kr. An­ta­ge­lig ble han bedt om å gå med i tri­um­vi­ra­tet fra star­ten. Han tak­ket nei, men det hind­ret ham ikke i å yte ju­ri­disk bi­stand.

Hans venn Lu­ci­us Lucce­i­us var også kan­di­dat til å bli kon­sul sam­men med Ca­esar i 60 f.kr., og fi­nan­sier­te beg­ge, selv om han selv til slutt mis­lyk­tes. Men trio­en had­de fle­re fien­der enn ven­ner. Bi­bu­lus, Ca­esars med­kon­sul, til­hør­te grup­pen av kon­ser­va­ti­ve som for­søk­te å blok­ke­re re­for­me­ne til grup­pen av så­kal­te po­pu­la­res. En an­nen mot­stan­der var Cato den yng­re, som se­ne­re kri­ti­ser­te tri­um­vi­ra­tet for de­res lang­va­ri­ge gu­ver­nør­job­ber.

Det var imid­ler­tid en mot­stan­der av de tre som før­te til at tri­um­vi­ra­tet i det hele tatt ble dan­net. Lu­ci­us Li­ci­ni­us Lu­cu­l­lus, en av de kon­ser­va­ti­ve, ble fjer­net fra sin post øst i ri­ket da hans in­va­sjon av Ar­me­nia nes­ten trakk de fryk­te­de par­ter­ne med i kon­flik­ten. Pom­pei­us ble sendt ut for å over­ta både hans plass og all aere. Og da kon­sul Quin­tus Caeci­li­us Me­tel­lus Ce­ler stem­te mot Pom­pei­us’ ve­te­ran-bo­set­tin­ger, så ikke Pom­pei­us noen grunn til ikke å gå sam­men med Ca­esar og Cras­sus.

En mynt som Bru­tus fikk pre­get for å kun­ne be­ta­le sine sol­da­ter i bor­ger­kri­gen. Den vi­ser en fri manns lue, et sym­bol som se­ne­re ble brukt av de frans­ke re­vo­lu­sjo­na­ere. Ca­esars af­fa­ere med Kle­opa­tra er le­gen­da­risk, men hun var bare én av hans man­ge...

Ci­ce­ro, folke­ta­le­ren som tak­ket nei til å gå med i tri­um­vi­ra­tet, men ba dem om hjelp til å få kom­me hjem til Ro­ma fra ek­sil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.