HAV = LIV

Aftenposten Historie - - 75 ÅR SIDEN AKSJON POLARSIRKEL -

Li­vet be­gyn­te i ha­vet. Det er an­slått at ver­dens­ha­ve­ne er hjem til to mil­lio­ner uli­ke ar­ter, og mer enn 90 pro­sent av li­vet her kan fort­satt va­ere uopp­da­get!

Til tross for dis­se enor­me meng­de­ne med liv, er vi utro­lig nok i ferd med å fyl­le ha­vet med enda stør­re meng­der med søp­pel. Fort­set­ter vårt for­bruk av plast å øke i sam­me tem­po som nå, vil vek­ten av plast i ha­vet va­ere stør­re enn vek­ten av fisk i 2050.

Da en hval full av plast stran­det på So­tra i fjor, fikk nord­menn en­de­lig øyne­ne opp for hvor dra­ma­tisk til­stan­den er for ver­dens hav.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.