PLAST ØDE­LEG­GER LIV

Aftenposten Historie - - 75 ÅR SIDEN AKSJON POLARSIRKEL -

Hvert enes­te mi­nutt hav­ner 15 000 kilo plast i ha­vet. Nye skrekk­ek­semp­ler på hva plas­ten gjør kom­mer sta­dig til syne. Fis­ker, fug­ler, skil­pad­der og hva­ler ska­des og dør.

Fugle­fjell og stren­der for­søp­les – plas­ten er ove­r­alt. Vi an­tar at 99 pro­sent av alle sjø­fugl­ar­ter vil ha plast i for­døy­el­ses­sys­te­met in­nen 2050.

Plast har en leve­tid i mil­jø­et som va­rie­rer fra noen få år til fle­re hund­re år. Over tid blir plas­ten brutt opp i mind­re og mind­re bi­ter som gjør den sva­ert vans­ke­lig å fjer­ne fra mil­jø­et.

Det dan­nes mikro­plast (mind­re en 5 milli­me­ter) og etter­hvert også den enda mind­re nan­o­plas­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.