HVA GJØR WWF?

Aftenposten Historie - - 75 ÅR SIDEN AKSJON POLARSIRKEL -

Skal vi red­de li­vet i ha­vet, må vi hand­le nå og få stop­pet meng­de­ne med ny plast fra å hav­ne i ha­vet. Det er det al­ler vik­tigs­te vi kan gjø­re.

WWF job­ber for

at Nor­ge in­nen 2022 skal for­by all pro­duk­sjon og bruk av unød­ven­dig en­gangs­plast

å hjel­pe land til å lage in­fra­struk­tur og sys­te­mer for å hånd­te­re av­fall – i Asia og Afri­ka

å ryd­de opp i våre egne far­vann. Nor­ge kan, bør og skal ryd­de opp sitt eget av­fall – og det er mu­lig

at pro­du­sen­ter over hele ver­den tar an­svar for alt plast­av­fall de bi­drar til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.