Vi­sens Ven­ner i Na­sjo­nal­bi­blio­te­ket

Aftenposten Historie - - MYTENE OM VISENS VENNER -

Ɂ Na­sjo­nal­bi­blio­te­ket be­va­rer sto­re de­ler av Vi­sens Ven­ners ar­kiv, som be­står av brev, il­lust­ra­sjo­ner, bil­der og no­ter. Her fin­nes også den hånd­skrev­ne pro­to­kol­len fra fore­nin­gens be­gyn­nel­se.

Ɂ Re­fe­ra­te­ne spen­ner fra 1944 til 1979 og inne­hol­der over 600 tett­pak­ke­de si­der med be­skri­vel­ser av fore­nin­gens til­bli­vel­se, opp­he­te­de dis­ku­sjo­ner og minne­ver­di­ge vise­kvel­der med man­ge av lan­dets frems­te kul­tur­per­son­lig­he­ter.

Ɂ Blant de ak­ti­ve med­lem­me­ne i den vise­gla­de for­enin­gen var Alf Prøy­sen, Mi­mi Thom­mes­sen, Jens Gun­ders­sen, Erik Bye, Ja­kob San­de, Ivar Medaas, Alf Cran­ner og Thor­bjørn Eg­ner.

Det gikk rett så lys­tig for seg, og hyp­pi­ge skå­ler ble frem­ført slik at re­fe­ren­te­ne be­kla­get at de var ute av stand til å pro­to­kol­le­re nat­tens sis­te ti­mer.

Ar­ki­tekt Ivar Mau­ritz-han­sen teg­net lo­go­en til Vi­sens Ven­ner. Det ble også le­vert for­slag til uli­ke møte­vig­net­ter. Han er el­lers mest kjent for å ha la­get teg­nin­ge­ne til se­ri­er som Pro­fes­sor Tan­ke og Nils og Blå­mann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.