Førs­te fly­tur for­evi­get

Aftenposten Historie - - HISTORISK MAT - AV EVEN HA­GEN

I For­sva­rets Fly­sam­ling Gar­der­moen ble det i slut­ten av mai av­du­ket et bil­de av Nor­ges førs­te fly­ver i luf­ten over Kar­ljo­hans­vern i Hor­ten.

1. juni 1912 tok ma­rine­of­fi­se­ren Hans Fleisch­er Dons av fra Ganne­stad­jor­det i Bor­re i Vest­fold. Før han sat­te kur­sen mot Øra ved Fred­rik­stad, fløy han over ma­rine­ba­sen Kar­ljo­hans­vern.

Det var of­fi­se­rer på den norske ubå­ten «Kob­ben» som 19. april 1912 had­de satt i gang en krone­rul­ling til inn­kjøp av et norsk fly. Sam­me kveld reis­te Dons til Tysk­land som re­pre­sen­tant for «Un­der­vands­baa­ten ʼKob­bensʼ Fly­ve­ko­mi­té».

Kjapp opp­la­e­ring

Et opp­rop i norske avi­ser ga nok pen­ger til å kjø­pe inn et fly hos fir­ma­et E. Rump­ler Flug­fahrze­ug­bau AG i Jo­han­n­isthal. Her fikk Dons også en sva­ert be­gren­set pi­lo­topp­la­e­ring. Det var kø for å få pi­lot­ut­dan­nel­se, og Dons had­de ikke tid til å ven­te. I alt fikk han ti tu­rer med in­struk­tør og tre på egen hånd før han re­tur­ner­te til Nor­ge – dog uten noe fly­ser­ti­fi­kat.

Tau­be-mo­del­len som Dons kjøp­te (Tau­be = due på tysk), fikk nav­net «Start». Fly­et had­de en 100 hk Ar­gus fire­sy­lind­ret vann­kjølt mo­tor, som ga en topp­fart på 100 kilometer i ti­men. Etter di­ver­se tu­rer over­dro ubåtof­fi­se­re­ne fly­et veder­lags­fritt til For­svars­de­par­te­men­tet, og der­med had­de Nor­ge fått sitt førs­te mi­li­ta­er­fly.

Kort kar­riè­re i luf­ten

Fleisch­ers pi­lot­kar­riè­re var­te kun i halv­an­net år før han vend­te til­ba­ke til Ma­ri­nen. Han var skips­sjef på ubå­ter, nest­kom­man­de­ren­de på pan­ser­ski­pet «Tor­dens­kjold» og ar­bei­det i ad­mi­ral­sta­ben før han søk­te av­skjed på grunn av svik­ten­de helse i 1935. Han døde i Aren­dal i 1940.

«Start» ha­va­rer­te fle­re gan­ger, men ble gjen­opp­byg­get. Etter et stort ha­va­ri i 1915 fløy fly­et kun én gang – un­der 10-års­ju­bi­le­et i 1922. Det ble lag­ret i man­ge år før det ble res­tau­rert i for­bin­del­se med 50-års­ju­bi­le­et i 1962 og ut­stilt på Tek­nisk Mu­se­um. I 2001 ble fly­et ut­stilt i den spe­si­el­le klima­so­nen i For­sva­rets Fly­sam­ling på Gar­der­moen.

Il­lust­ra­sjon: For­sva­rets Fly­sam­ling Gar­der­moen

Det er kunst­ne­ren Piotr Dubowik som har malt bil­det av Hans Fleisch­er Donsʼ førs­te flyv­ning. Her er Dons i luf­ten over ma­rine­ba­sen Kar­ljo­hans­vern før han etter 35 mi­nut­ter lan­det på Øra ved Fred­rik­stad.

Foto: For­sva­rets Fly­sam­ling Gar­der­moen

Hans Fleisch­er Dons ble ut­nevnt til rid­der av St. Olavs Or­den sam­me år som han fore­tok den his­to­ris­ke fly­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.