MEDI­SINSK KANNIBALISME 1. ÅR­HUND­RE

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Pli­ni­us den eld­re, ro­mersk for­fat­ter, na­tur­fors­ker og fy­si­ker, skrev i det 1. år­hund­re at «epi­lep­ti­ke­re drik­ker blod fra gla­dia­to­rer som om det var li­vets saft». Men med ti­den ble det også po­pu­la­ert å spi­se kjøtt av men­nes­ker. Den ame­ri­kans­ke pu­ri­ta­ne­ren Ed­ward Taylor skrev i en medi­sinsk hånd­bok på 1700-tal­let at den døde men­neske­krop­pen inne­holdt en rek­ke hel­bre­den­de stof­fer. Ben­mar­gen var for ek­sem­pel bra mot kram­per, galle­bla­eren «mot­vir­ker døv­het», og tør­ket hjer­te ku­rer­te epi­lep­si. Se­ne­re gjor­de bød­ler en pen slant på skin­net og fet­tet fra døds­døm­te som de av­li­vet. «Olje av men­neske­fett» ble brukt til å be­hand­le sår og dem­pe smer­te, og mot kreft, kja­er­lig­hets­sorg, gikt og rev­ma­tis­me.

I Euro­pa ble tu­se­ner av egyp­tis­ke mu­mi­er, be­vart i as­falt, malt opp og solgt som medi­sin.

Den­ne ar­tik­ke­len byg­ger på ut­drag fra Ly­dia Kang og Na­te Pe­der­sens bok om medi­sins­ke feil­trinn og feil­be­hand­ling: Quack­e­ry: A Brief History of the Worst Ways to Cu­re Eve­rything.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.