Frukt- og grønn­saks­lek­si­kon

Aftenposten Historie - - VEIEN MOT MÅNEN I SMÅ STEG -

Ver­den blir mind­re og mind­re, og i takt med glo­ba­li­se­rin­gen fin­ner du sta­dig fle­re grønn­saks­ty­per på naer­bu­tik­ken. Før ser­ver­te vi kina­kål og brok­ko­li, nå er det si­ko­ri og bi­mi. Vi spi­ser sta­dig mer frukt og grønt, og grønn­saks­dis­ke­ne bug­ner av spen­nen­de mat­va­rer, men må de ko­kes el­ler kan de spi­ses rå? Hva put­ter du i gry­ta når opp­skrif­ten sier cay mit nay el­ler cu­auh­ca­moht­li? Og hva med ugres­set bak hyt­ta, er det egent­lig spi­se­lig?

I Kari Vet­le­sens Frukt- og grønn­saks­lek­si­kon får du in­for­ma­sjon om smak og na­e­rings­inn­hold, samt opp­havs­his­to­rie og til­be­red­nings­tips til frukt og grønt fra hele ver­den. Fra tro­pisk abiu til nor­dis­ke åker­ba­er be­skri­ves mer enn 1000 ar­ter, både dyr­ke­de og vilt­vok­s­en­de, alle med bil­der!

Med den­ne i bok­hyl­la kom­mer du ald­ri til å gå fort for­bi en grønn­saks­hand­ler igjen. Per­fekt for mat­gla­de, hage­en­tu­si­as­ter, ve­ge­ta­ria­ne­re, san­ke­re, pluk­ke­re og alle and­re med et be­visst for­hold til mat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.