Løf­tes til­ba­ke i ny båt­hall nes­te år

«Opreis­nin­gen» er den størs­te bå­ten i Norsk Ma­ri­timt Mu­se­ums sam­ling av tra­di­sjons­bå­ter. Da Båt­hal­len ble byg­get på slut­ten av 1950-åre­ne, var det også «Opreis­nin­gen» som be­stem­te byg­gets møne­høy­de. Fembøringen skul­le stil­les ut fullt rig­get. I 2019 er mu

Aftenposten Historie - - SIKRET FEMBØRINGEN EVIG LIV PÅ MUSEUM -

Båt­hal­len var det førs­te byg­get Norsk Sjø­farts­mu­se­um sat­te opp da mu­se­et kom til Bygd­øy­nes, hvor Fram- og Kon-ti­ki-mu­se­ene al­le­re­de var etab­lert. Sjø­farts­mu­se­et had­de hatt til­holds­sted ved Norsk Folke­mu­se­um si­den 1920-tal­let.

I Båt­hal­len ble det, for­uten til «Opreis­nin­gen», gjort plass til en stor stam­me fra mu­se­ets uni­ke, lands­dek­ken­de sam­ling av norske små­bå­ter. Den var for­melt over­tatt fra Folke­mu­se­et på 1940-tal­let. Den sen­tra­le per­sonen i den førs­te inn­sam­lin­gen var skole­man­nen og båt­fors­ke­ren Bern­hard Faerøy­vik (1886– 1950).

Gjen­åp­ner etter 10 år

Båt­hal­len har va­ert stengt for pub­li­kum si­den høs­ten 2009. Da Norsk Ma­ri­timt Mu­se­um ble en av­de­ling i Norsk Folke­mu­se­um i 2015, var en av de førs­te prio­ri­te­rin­ge­ne å fi­nan­siere en ny, per­ma­nent kyst­ut­stil­ling i en opp­gra­dert mu­se­ums­hall. Gjen­nom­brud­det kom med stats­bud­sjet­tet for 2016, da kul­tur­bygg­støt­te på 29 mil­lio­ner ble gitt over tre år. Det er også gitt be­ty­de­li­ge bi­drag fra Spare­bank­stif­tel­sen og Ber­ge­sen­stif­tel­sen.

Hal­len skal gjen­åpne med en ny ut­stil­ling om Kyst-nor­ge vår­en 2019. I for­bin­del­se med den på­gå­en­de re­ha­bi­li­te­rin­gen ble «Opreis­nin­gen» og and­re bå­ter og gjen­stan­der løf­tet ut fra hal­len i mai i fjor.

Små­bå­te­ne var «norske­kys­tens vik­tigs­te ar­beids­red­skap», for å si­te­re tid­li­ge­re sjef for Vi­king­skips­mu­se­et, pro­fes­sor Arne Emil Chris­ten­sen. I den nye ut­stil­lin­gen blir de vik­ti­ge ba­ere­re av his­to­ri­en om li­vet langs norske­kys­ten i før­in­du­stri­ell tid, et liv som har an­gått den størs­te de­len av lan­dets be­folk­ning gjen­nom fle­re ge­ne­ra­sjo­ner. De fles­te nord­menn bor tett ved ha­vet el­ler sjø­en. Det gjel­der i dag som tid­li­ge­re.

Også and­re de­ler av Norsk Ma­ri­timt Mu­se­ums sam­lin­ger vil kom­me til sin rett i Båt­hal­len. Det gjel­der ikke minst fo­to­gra­fi­ene fra kyst­land­ska­pet med folk og bå­ter i ak­sjon som ble tatt på slut­ten av 1800-tal­let og frem­over mot vår tid.

Mu­se­et ser også frem til å vise båt­funn fra de sto­re ut­grav­nin­ge­ne som har fore­gått det sis­te ti­året i Bjør­vi­ka i Oslo. Bare på to av de så­kal­te Barco­de-tom­te­ne er det fun­net 13 bå­ter og små skip, som da­te­res til slut­ten av 1500-tal­let og tid­lig 1600-tall. Bå­te­ne fyl­ler hull i kunn­ska­pen om mid­del­al­de­rens og tid­lig ny­tids sam­ferd­sels­his­to­rie.

Foto: Bea­te Kjørsle­vik/ Norsk Ma­ri­timt Mu­se­um

«Opreis­nin­gen» fikk seg en lufte­tur da den i mai i fjor – gans­ke så rib­bet – ble heist ut av den gam­le båt­hal­len, hvor den had­de hatt en frem­tre­den­de plas­se­ring.

PML ar­ki­tek­tur/norsk Ma­ri­timt Mu­se­um Foto: Enok Skau

Den nye Båt­hal­len ved Norsk Ma­ri­timt Mu­se­um skal stå fer­dig i 2019. Det­te er en il­lust­ra­sjon fra det tid­li­ge­re kon­sept­ar­bei­det. Svein Mo­laug (1914–2007) le­det det som den gang het Norsk Sjø­farts­mu­se­um fra 1956 til 1984 og la ned en stor inn­sats for å...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.