04 Kris­ten og islamsk fu­sjon

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Både by­san­ti­ner­ne og otto­ma­ne­ne fjer­net krist­ne mo­sa­ik­ker og er­stat­tet dem med kunst som kal­li­gra­fi og geome­tris­ke for­mer. Den islams­ke kal­li­gra­fi­en på inn­si­den av kup­pe­len dek­ker tro­lig over en ori­gi­nal by­san­tinsk mo­sa­ikk. En mo­sa­ikk som har over­le­vet, vi­ser Kris­tus som pan­to­krator (uni­ver­sets hers­ker), den så­kal­te Deë­sis-mo­sa­ik­ken. Den stam­mer an­ta­ge­lig fra 1200-tal­let, og be­trak­tes som et av de fi­nes­te ek­semp­ler på sen-by­san­tinsk mo­sa­ikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.