19. juni: Drøm­mer seg bort.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

En gutt stu­de­rer cover­ne til noen ny­an­kom­ne DVD-er i en vi­deo­bu­tikk i by­de­len Ki­be­ra sør i Nai­ro­bi. Ki­be­ra er det nest størs­te slum­om­rå­det i Afri­ka, bare over­gått av Soweto i Sør-Afri­ka, tro­lig med rundt én mil­lion inn­byg­ge­re. Fleste­par­ten av men­nes­ke­ne her le­ver for un­der én dol­lar om da­gen, og det er høy ar­beids­le­dig­het. Det er igang­satt ar­bei­der for å byg­ge nye lei­lig­he­ter og flyt­te be­folk­nin­gen til dis­se, men pro­sjek­tet er om­dis­ku­tert og er sta­dig blitt for­sin­ket.

Foto: SIMON MAINA, AFP/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.