Tek­no­lo­gis­ke reise­tren­der.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

World Eco­no­mic Fo­rum har no­tert seg tre tren­der in­nen reise­livs­tek­no­lo­gi­en som kom­mer til å for­and­re må­ten vi til­brin­ger fe­rie­ne på.

1) Et skif­te fra DIY (Do It Yours­elf) til DFY (Done For You). Auto­ma­ti­se­ring og kuns­tig in­tel­li­gens vil gjø­re det enk­le­re å skred­der­sy opp­le­vel­ser og til­bud til en­kelt­kun­de­nes pre­fe­ran­ser og in­ter­es­ser.

2) #no­fil­ter-opp­le­vel­ser. Folk er lei av in­for­ma­sjon og re­kla­me som po­le­rer for mye på vir­ke­lig­he­ten. Su­get etter mer ufi­l­trer­te opp­le­vel­ser, gjer­ne for­mid­let via vir­tu­ell tek­no­lo­gi, vil øke.

3) Blok­kje­de-tek­no­lo­gi, som vil bli vik­tig for å sik­re at bio­met­ris­ke data er tryg­ge – en for­ut­set­ning for en lang rek­ke as­pek­ter ved mor­gen­da­gens reise­virk­som­het og søm­løse til­bud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.