Nå kom­mer re­plika­vi­ne­ne.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Vin er i bunn og grunn et spørs­mål om kje­mi, og det har fir­ma­et In­te­gra­ted Be­verage Group ba­sert for­ret­nings­ide­en sin på.

De ana­ly­se­rer kjen­te og po­pu­la­ere vin­ty­per ned i mins­te de­talj, og gjen­ska­per der­et­ter den kje­mis­ke sam­men­set­nin­gen i form av en la­bo­ra­to­rie­pro­du­sert es­sens.

Re­sul­ta­tet er bil­li­ge «re­plika­vi­ner», som al­le­re­de sel­ges i 49 ame­ri­kans­ke del­sta­ter, skri­ver Wi­red.

Rød­vin er enk­le­re å gjen­ska­pe enn hvit­vin, men selv pro­fe­sjo­nel­le vi­nan­mel­de­re sli­ter med å sma­ke for­skjell på IBGs pro­duk­ter og ori­gi­na­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.