Con­tai­ner­sto­re su­per­bat­te­ri­er.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Vind- og sol­ener­gi har len­ge slitt med en flaske­hals: lag­rings­ka­pa­si­te­ten. Men nå kan en ny­gam­mel bat­teri­løs­ning fik­se det­te pro­ble­met, le­ser vi i Ge­mi­ni.

Ma­ga­si­net har in­ter­vju­et Ma­ri Ju­el, se­nior­fors­ker ved Sintef In­du­stri, som spår at sink-luft-bat­te­ri­er er frem­ti­den for grønn energi­lag­ring. Den­ne bat­teri­tek­no­lo­gi­en fin­nes al­le­re­de, blant an­net i høre­ap­pa­ra­ter, og in­gre­di­en­se­ne er bå­de bil­li­ge og lett til­gjen­ge­li­ge. Løs­nin­gen vil der­for bå­de va­ere ri­me­lig, sik­ker og ef­fek­tiv.

Fors­ker­ne ser for seg en con­tai­ner som kan inne­hol­de man­ge bat­teri­cel­ler. Fle­re con­tai­ne­re kan kob­les sam­men, og de kan plas­se­res der be­ho­vet mel­der seg, skri­ver Ge­mi­ni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.