Egen sone for «mo­bil-zom­bier».

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Folk som in­sis­te­rer på å glo ned i mo­bi­len mens de spa­serer, er blitt et eget fe­no­men i tra­fik­ken.

Den ki­ne­sis­ke byen Xi'an tar nå kon­se­kven­sen av at dis­se «mo­bil-zom­bi­e­ne» fin­nes – og at de re­pre­sen­te­rer en grup­pe tra­fi­kan­ter som er sva­ert lite opp­merk­som­me på om­gi­vel­se­ne.

Løs­nin­gen er en egen gå­sone for zom­bi­e­ne, rap­por­te­rer BBC. Fore­lø­pig gjel­der det­te kun en 100 me­ter lang strek­ning på for­tau­et langs Yan­ta­ga­ten. So­nen er ty­de­lig mar­kert med skil­ting, og malt i farge­kom­bi­na­sjo­nen rødt, grønt og blått.

Noe lig­nen­de ble gjort i Chongqing i 2014 (bil­det over), hvor én gang­sone var mer­ket med mo­bil­for­bud og en an­nen med «mo­bil­te­le­fo­ner på eget an­svar».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.