Katte­sik­kert gjer­de.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Aust­ra­lias man­ge vill­kat­ter er en al­vor­lig trus­sel mot fle­re av lan­dets true­de dyre­ar­ter. De skal al­le­re­de ha med­vir­ket til ut­ryd­del­sen av 20 ar­ter.

Nå for­sø­ker myn­dig­he­te­ne å etab­le­re egne rov­dyr­frie so­ner, og et av virke­mid­le­ne er byg­gin­gen av «ver­dens størs­te katte­sik­re gjer­de», skri­ver Smith­so­ni­an Ma­gazi­ne.

Det 43 kilo­me­ter lan­ge elek­tris­ke steng­se­let skal be­skyt­te Newha­ven Wild­life Sanc­tua­ry. In­nen 2020 skal gjer­det ut­vi­des, slik at det dek­ker over 100 000 hek­tar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.