Me­die­dø­dens skjul­te kost­na­der.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Sam­funn som mis­ter den lo­ka­le pres­sen, ram­mes på fle­re må­ter enn at et fel­les fo­rum for­svin­ner. De ta­per også øko­no­misk på det, mel­der City­lab som re­fe­re­rer en ny stu­die.

Den har grans­ket kon­se­kven­se­ne av avis­død i tids­rom­met 1996–2015 i 1266 ame­ri­kans­ke fyl­ker.

Ten­den­sen er at byer som mis­ter lo­kal­pres­sen, på­drar seg økte of­fent­li­ge kost­na­der, noe stu­di­en for­kla­rer med at penge­bru­ken ikke len­ger grans­kes og de­bat­te­res like nøye.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.