Av­li­ver be­kym­rin­ge­ne for ald­ren­de sam­funn.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

På nett­si­den til Pro­ject Syn­di­ca­te ar­gu­men­te­rer øko­nomi­pro­fes­sor ved Lon­don School of Eco­no­mics, And­rew Scott, for at vi be­kym­rer oss unø­dig for at gjen­nom­snitts­al­de­ren går opp i land etter land.

Tra­di­sjo­nelt har øko­no­mer ment det er fare på fer­de når grup­pen over 64 år blir for man­ge i for­hold til grup­pen 15–64 år. Men Scott på­pe­ker at gjen­nom­snitts­al­de­ren har økt jevnt og trutt i en lang rek­ke land helt si­den 1950-tal­let, uten at det har ført til noe øko­no­misk rag­na­rok.

Da­gens ald­ren­de be­folk­ning er bio­lo­gisk yng­re enn hva gam­lin­ger har pleid å va­ere. De er sun­ne­re og mer ak­ti­ve enn tid­li­ge­re. Da­gens godt voks­ne har fått leng­re «hold­bar­hets­dato».

Når folk le­ver leng­re og mer pro­duk­ti­ve liv, kan de yte et stør­re livs­tids­øko­no­misk bi­drag til sam­fun­net enn hva tid­li­ge­re ge­ne­ra­sjo­ner kun­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.