Er snor­king et nytt fe­no­men?

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Nau­ti­lus gjør rede for en hy­po­te­se om at snor­king rent evo­lu­sjons­mes­sig er et nytt fe­no­men. For våre for­his­to­ris­ke for­fed­re vil­le det med­ført livs­fare å snor­ke, si­den uve­se­net vil­le gjort rov­dyr opp­merk­som­me på hvor man be­fant seg – mens man sov og var for­svars­løs.

Iføl­ge den nye teori­en opp­sto snor­king som en føl­ge av at kje­ve­ne våre ble svek­ket, og skyl­den for det får om­leg­gin­gen til et jord­bruks­ba­sert kost­hold. Men­neske­kje­ven er blitt vei­ke­re og mind­re, noe som har gitt bå­de ten­ner og tun­ge dår­li­ge­re plass, samt for­styr­ret puste­ev­nen.

Re­sul­ta­tet er en søvn­re­la­tert støy som ofte dri­ver and­re fa­mi­lie­med­lem­mer til van­vidd. Mu­li­gens vil noen av de ram­me­de be­gyn­ne å drøm­me om jak­ten­de sa­bel­tann­ti­gre etter å ha lest det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.