Pus­ter du plast?

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Plast­pro­ble­met i ha­vet har fått mye opp­merk­som­het de sis­te må­ne­de­ne, men mikro­plast­for­uren­sin­gen gjør seg også gjel­den­de mye tet­te­re på folks hver­dag.

En stu­die ut­ført av Éco­le Na­tio­na­les des Ponts et Chaus­sé­es vi­ser at luf­ten vi pus­ter ikke er så ren som vi skul­le øns­ke, og det­te gjel­der sa­er­lig luf­ten in­nen­dørs. Mye av hus­stø­vet er plast­par­tik­ler, og der­med pus­ter vi inn mye mik­ro- og nan­o­plast (bil­det).

Plast­frag­men­te­ne kom­mer fra all frik­sjon, var­me og lys som pro­duk­te­ne i hjem­met vårt ut­set­tes for. Og kil­de­ne er man­ge: le­ker, møb­ler, kos­me­tikk, tann­krem, klu­ter og po­ser.

Men den sole­klart størs­te kil­den er syn­te­tis­ke kla­er og teksti­ler. 60 pro­sent av da­gens tekstil­pro­duk­ter inne­hol­der ma­te­ria­ler som akryl, ny­lon og po­ly­es­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.