Tvil om mar­sh­mal­low-tes­ten.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Mar­sh­mal­low-tes­ten er be­rømt. Den går ut på å se om små barn kla­rer å la en fris­ten­de skum­p­ute lig­ge uspist i 15 mi­nut­ter. Hol­der de ut, får de nem­lig én til.

Tes­ten har va­ert brukt som in­di­ka­tor på bar­nas evne til selv­kon­troll, og knyt­tet til se­ne­re suk­sess i li­vet kar­rière­mes­sig.

En ny stu­die i Psycho­lo­gical Scien­ce sår tvil om hvor­vidt det­te stem­mer. Den so­sia­le og øko­no­mis­ke bak­grun­nen til bar­na har va­ert un­der­vur­der­te fak­to­rer, på­pe­kes det.

Un­ger i øko­no­misk pres­se­de fa­mi­li­er har er­fart at mor­gen­da­gen er usik­ker, og at det løn­ner seg å be­nyt­te sjan­se­ne man får med én gang. De har ikke det sam­me in­cen­ti­vet til å sto­le på at ven­ting er det bes­te val­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.