Kirstjen Ni­el­sen (46)

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

USAs sik­ker­hets­mi­nis­ter er blitt Trump-re­gje­rin­gens an­sikt utad i den kon­tro­ver­si­el­le «null­to­le­ran­sen» mot ulov­li­ge grense­pas­se­rin­ger.

Hun ble kraf­tig kri­ti­sert da hun hev­det at den­ne po­li­tik­ken ikke var av­gjø­ren­de for at fa­mi­li­er er blitt split­tet når de pas­ser­te gren­sen fra Mex­i­co til USA. Hun gikk så langt som å for­sva­re fengs­lin­gen av de rundt 2000 bar­na som var blitt skilt fra for­eld­re­ne mel­lom 19. april og 31. mai, og ut­tal­te at de ble «godt iva­re­tatt», til tross for at im­mi­gra­sjons­myn­dig­he­te­ne har lagt frem bil­der av barn i bur.

Selv om Trump i slut­ten av juni sig­ner­te en pre­si­dent­ord­re han hev­der vil stan­se prak­si­sen, me­ner ju­ris­ter ord­ly­den fort­satt gir rom for å split­te fa­mi­li­er.

I slut­ten av juni ble det spon­ta­ne pro­tes­ter da Ni­el­sen spis­te på en mex­i­cansk res­tau­rant, hvor de­mon­stran­ter og and­re gjes­ter rop­te: «Hvis barn ikke får spi­se i fred, får ikke du spi­se i fred.» Og noen da­ger se­ne­re var det sto­re pro­tes­ter uten­for hu­set hen­nes i Washing­ton D.C. med bud­ska­pet «in­gen rett­fer­dig­het, in­gen søvn!»

Kirstjen Ni­el­sen er født i Co­lo­ra­do, men voks­te opp i Flo­ri­da. For­eld­re var beg­ge le­ger i mi­li­ta­e­ret. Som ung drev hun ak­tivt med ter­reng­løp og spil­te fot­ball. Hun øns­ket først å bli di­plo­mat og stu­der­te en pe­rio­de i Ja­pan, før hun i 1999 full­før­te en ju­ri­disk dok­tor­grad ved Uni­ver­sity of Vir­gi­nia School of Law. Hun job­bet en kort pe­rio­de som ju­rist for et ad­vo­kat­fir­ma i Dal­las før hun job­bet for ad­mi­ni­stra­sjo­nen til Ge­or­ge W. Bush i hans førs­te pre­si­dent­pe­rio­de. I 2005 var hun le­der for fore­byg­ging, be­red­skap og ut­ryk­ning i Det hvi­te hus’ sik­ker­hets­råd. Hun had­de da øvers­te an­svar for til­ta­ke­ne i for­bin­del­se med or­ka­nen Katri­na, og fikk kri­tikk for­di hånd­te­rin­gen var «pas­siv og klø­ne­te».

Hun job­bet så noen år i det pri­va­te, og star­tet sel­ska­pet Sune­sis Con­sul­ting i 2008. I 2017 ble hun ad­mi­ni­stra­sjons­sjef un­der Trumps førs­te sik­ker­hets­mi­nis­ter John Kel­ly, som etter få må­ne­der tok over som stabs­sjef i Det hvi­te hus.

Ni­el­sen er iføl­ge Bu­si­ness In­si­der kri­ti­sert for sine spis­se al­bu­er, og for­frem­mel­sen til mi­nis­ter ble ikke tatt godt imot i de­par­te­men­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.