Nasa­ko Be­sin­gi

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Mil­jø- og men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­pe­ren fra Ka­me­run ble ar­res­tert etter at se­pa­ra­tis­ter i det ang­lo­fo­ne om­rå­det sør­vest i Ka­me­run, Am­ba­zo­nia, er­k­la­er­te sin selv­sten­dig­het 9. sep­tem­ber 2017, noe som ble star­ten på den så­kal­te «ang­lo­fo­ne kri­sen» i Ka­me­run.

Be­sin­gi var opp­rin­ne­lig jord­bru­ker, og be­gyn­te å en­ga­sje­re seg i miljø­sa­ken da han så øde­leg­gel­se­ne og av­sko­gin­gen for­år­sa­ket av palme­olje­plan­ta­sje­ne. I 1995 grunn­la han miljø­or­ga­ni­sa­sjo­nen Strugg­le to Eco­no­mize Fu­tu­re En­viron­ment (SEFE) som job­ber for å ver­ne regn­skog, man­gro­ve­sko­ger og våt­marks­om­rå­der.

Han har do­ku­men­tert ulov­lig land­opp­kjøp og øde­leg­gel­ser for­år­sa­ket av palme­olje­plan­ta­sje­ne, star­tet un­der­skrifts­kam­pan­jer, de­mon­stra­sjo­ner og søks­mål. Der­med har han fått mek­ti­ge fien­der i in­ter­na­sjo­na­le palme­olje­sel­ska­per og i Ka­me­runs myn­dig­he­ter. Han er tru­et på li­vet, til­budt be­stik­kel­ser og ar­res­tert fle­re gan­ger.

I 2015 stan­set imid­ler­tid ame­ri­kans­ke Hera­k­les Farms all palme­olje­virk­som­het i Ka­me­run, noe som var en sei­er for SEFE.

Be­sin­gi er fra Mund­em­ba i den en­gelsk­språk­li­ge de­len av Ka­me­run, tid­li­ge­re del av Bri­tisk Ka­me­run (1919– 1961). I 1961 ble den­ne sør­li­ge de­len av Bri­tisk Ka­me­run inn­lem­met i den fransk­ta­len­de Re­pub­lik­ken Ka­me­run. Den ang­lo­fo­ne mi­no­ri­te­ten ble fra star­ten un­der­tryk­ket og po­li­tisk un­der­re­pre­sen­tert. Da sit­ten­de pre­si­dent Paul Bi­ya kom til mak­ten i 1982, fjer­net han de en­gelsk­språk­li­ges ret­tig­he­ter med et penne­strøk.

Mis­nøy­en har økt, og har de sis­te åre­ne ut­vik­let seg til et se­pa­ra­tistopp­rør, den så­kal­te «ang­lo­fo­ne kri­sen», hvor minst 200 per­soner er drept, minst 40 000 er dre­vet på flukt og en rek­ke lands­byer brent ned av myn­dig­he­te­ne.

Be­sin­gi har en­ga­sjert seg i de om­fat­ten­de brud­de­ne på men­neske­ret­tig­he­te­ne og ar­resta­sjo­ne­ne av ang­lo­fo­ne ak­ti­vis­ter. I sep­tem­ber 2017 ble han selv ar­res­tert for å ha ut­trykt sin støt­te til lan­dets ang­lo­fo­ne be­folk­ning.

Nasa­ko Be­sin­gi var i Oslo i mai i for­bin­del­se med Oslo Fre­edom Fo­rum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.