Ma­ria Res­sa (54)

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­ren av den fi­lip­pins­ke nett­avi­sen Rapp­ler er blitt selve sym­bo­let på presse­fri­het på Filip­pi­ne­ne. Rapp­ler har hav­net i kon­flikt med Filip­pi­ne­nes pre­si­dent Rod­ri­go Du­ter­te etter kri­tisk jour­na­lis­tikk om Du­ter­tes sta­dig mer blo­di­ge nar­ko­krig, som har tatt over 8000 liv.

In­spi­rert av Do­nald Trump har Du­ter­te be­skyldt Rapp­ler for å for­mid­le fa­ke news, og Rapp­ler ble an­kla­get for brudd på reg­le­ne for ei­er­skap i medie­ne. I ja­nu­ar mis­tet de li­sen­sen, og de­res po­li­tis­ke kor­re­spon­dent er nek­tet ad­gang til presse­kon­fe­ran­ser ved pre­si­dent­pa­las­set. Den­ne sa­ken lig­ger nå i anke­dom­sto­len, som er be­ryk­tet for å bru­ke ti år på å av­gjø­re en sak, skri­ver The Guar­di­an. Og i juni ble nett­ste­det dess­uten an­kla­get for skatte­unn­dra­gel­se på 2,5 mil­lio­ner dol­lar.

Res­sa voks­te opp i Quezon City på Filip­pi­ne­ne, men emi­grer­te med fa­mi­li­en til USA un­der unn­taks­til­stan­den un­der Fer­di­nand Mar­cos. Hun full­før­te vi­dere­gå­en­de og stu­der­te mo­le­ky­laer­bio­lo­gi og tea­ter ved Pr­in­ceton Uni­ver­sity. Hun dro til­ba­ke til Filip­pi­ne­ne på et Ful­bright­sti­pend i 1986, og tok en mas­ter i jour­na­lis­tikk ved Uni­ver­sity of the Philip­pi­nes.

Hun var med­grunn­leg­ger av Pro­be Pro­duc­tions i 1987, som had­de en ukent­lig ny­hets­sen­ding med un­der­sø­ken­de jour­na­lis­tikk på TV-ka­na­len GMA fra 1988–2003. Hun job­bet i til­legg for CNN, og var byrå­sjef i Ma­ni­la fra 1988–95 og i Ja­kar­ta fra 1995–2005. Hun var blant CNNs frems­te un­der­sø­ken­de jour­na­lis­ter i Asia og spe­sia­li­ser­te seg på ter­ror­nett­verk. I 2003 ga hun ut bo­ken «Se­eds of Ter­ror». Fra 2005–10 le­det hun ny­hets­av­de­lin­gen til den fi­lip­pins­ke TV-ka­na­len ABS-CBN. I 2012 var hun med på å grunn­leg­ge Rapp­ler, som er blitt det tred­je størs­te ny­hets­nett­ste­det på Filip­pi­ne­ne.

Etter Du­ter­tes an­grep på Rapp­ler har jour­na­lis­te­ne opp­levd at hans ha­er av nettroll har kas­tet seg på, og døds­trus­le­ne har hag­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.